Adaylar Aydinlatma Metini
Yükleniyor
İletişim Merkezi :  +90 216 324 59 99
TR Lokasyon / Dil: Türkçe Down
Lokasyon
Dil

BİOBELLİNDA KOZMETİK ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.


ÇALIŞAN ADAYLARININ KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE YÖNELİK


AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusu


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BİOBELLİNDA KOZMETİK ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. (“Şirket” veya “Biobellinda” olarak anılacaktır”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verileriniz ve İşleme Amaçları


Aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda Şirket tarafından sağlanan Başvuru Formunun doldurulması veya çalışan adayı tarafından Özgeçmişinin Şirket’e gönderilmesi ile bir takım kişisel veriler işlenilmektedir. Başvuru formumuzda sizlerden talep edilen bilgiler şu şekildedir: Başvurucunun ad, soyadı, doğum tarihi, medeni durumu, TC kimlik numarası, telefon numarası, ikametgâh adres bilgisi, e-posta adresi, sabıka kaydı durumu, bulaşıcı hastalık durumu, öğrenim durumu, yabancı dil bilgisi, eğitim ve beceriler, alınan kurslar, önceki işlere ilişkin bilgiler, askerlik tecili bilgisi ve referans verileri işlenilmektedir.


Şirketimize kendi hazırlamış olduğunuz özgeçmişi göndermeniz halinde özgeçmişinizde yer alan bilgiler iş başvuru formunda yer alan bilgiler ile birlikte işlenecektir.


Toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan iş başvuru ve işe alım süreçlerinin yürütülmesi ve Şirket’in insan kaynakları departmanın istihdam süreçlerini yönetmesi amacı ile yasal sınırlar çerçevesinde 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile Şirket’in meşru menfaatleri kapsamında işlenmektedir. İş başvuru formunda veya özgeçmişinizde belirtmiş olduğunuz referansların istihdam sürecinin yönetilmesi kapsamında aranabileceği varsayılır eğer referanslarınızın aranmasını istemiyorsanız ayrıca belirtmeniz gerekmektedir.


Şirketimize iş başvuru sürecinde paylaşmış olduğunuz tüm veriler açık rızanız ile işlenilmektedir. Açık rıza gösterdiğiniz bu hususlar bakımından açık rızanızı geri almak istemeniz halinde aşağıda 5. Başlıkta belirtilen yöntemi kullanabilirsiniz. Açık rızanız kapsamında iş başvuru sürecinde alınan bu veriler, 1 yıl boyunca saklanacak ve Şirket’in istihdam politikası gereğince gerek olunması halinde tarafınıza bu bilgileriniz vasıtası ile ulaşılacaktır. 1 yıl boyunca tarafınızla iletişime geçilmemesi halinde kişisel verileriniz Biobellinda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde imha edilecektir.


Şirket tarafından yürütülen istihdam süreçlerinin olumlu sonuçlanması ve tarafınıza iş teklifinde bulunulması halinde; işbu aydınlatma metninde yer alan hususlar çerçevesinde işlenen kişisel verileriniz özlük dosyanıza aktarılacak ve Biobellinda Çalışan Aydınlatma Metninde yer alan esaslar çerçevesinde işlenecektir. Özlük dosyasında yer alan verileriniz mevzuat kapsamında, Şirket ile hizmet akdinizin sona ermesinden itibaren 10 yıl, sağlık bilgisini içeren kişisel verileriniz 15 yıl süre ile saklanacak, saklama süresinin bitiminden itibaren Biobellinda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında yer alan esaslar çerçevesinde imha edilecektir.


Şirket tarafından yürütülen istihdam süreçlerinin olumlu sonuçlanması halinde; tarafınızdan aşağıda yer alan bilgi ve belgeler istenecektir.


1. T.C. Kimlik Numarası gösterir Nüfus Cüzdan fotokopisi, 2. Nüfus Cüzdan Sureti 3. Yerleşim Yeri Belgesi 4. Vesikalık fotoğraf 5. Arşiv Kaydı gösterir Adli Sicil Belgesi 6. Sağlık Raporu 7. Kan Grubunu gösterir belge 8. Akciğer Grafisi 9. Erkek adaylar için; askerlik durumunu (terhis /tecil) gösterir belge 10. Öğrenim Belgesi’nin örneği 11. SGK Hizmet Dökümü 12. Son çalışılan yere ait; o kurumdaki görevinizi, işe başlama tarihinizi, ayrılma tarihinizi ve ayrılma sebeplerini bildirir Hizmet Belgesi 13. Son çalışılan yere ait SİGORTALI İŞTEN AYRILIŞ BİLDİRGESİ 14. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği 15. İŞKUR kayıt belgesi


Şoför olarak görev yapacak personelden yukarındakilere ek olarak ayrıca; ehliyet fotokopisi, SRC belgesi ve psikoteknik yeterlilik belgesi, ehliyet GBT’ si belgeleri istenmektedir.


Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.biobellinda.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan Biobellinda Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi


Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından sağlanan Başvuru Formunun doldurulması veya Çalışan adayı tarafından Özgeçmişinin Şirket’e gönderilmesi sureti ile toplanmaktadır. Kişisel verileriniz, Şirketimizin meşru menfaati doğrultusunda iş sözleşmesi ilişkisinin kurulabilmesi amacı ile toplanmakta ve işlenmektedir. Bu süreçte toplanan kişisel verileriniz; fiziki ortamda tutulmaktadır. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanunun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmektedir.

4. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği


Kişisel verileriniz yurt içinde bulunan Şirket iştirakleri ile gerekli görülmesi halinde paylaşılabilmektedir. İş başvuru süresinde paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz Şirket içerisinde yalnızca bilmesi gereken ve sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişilerin erişimine açık olacak ve gerekli dikkat, özen ve hassasiyet gösterilerek işlenecektir.

5. Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Hakları


Kişisel veri sahipleri –ilgili kişiler- olarak, Kanun’un 13.maddesi uyarınca Şirket’e her zaman başvurabilirsiniz. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gerekmektedir. Şirket tarafından talebinizin mahiyetine ve başvuru yönteminize göre Şirket tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir.

Veri Sorumlusu:


BİOBELLİNDA KOZMETİK ve TEMİZLİK ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş.


Adres: Cumhuriyet Mahallesi 23 Nisan Cad. No:33, 34788 Çekmeköy / İstanbul


Web Adresi: https://www.biobellinda.com.tr


Telefon: 0(216) 324 59 99


E-posta: .....

İcon 1
Hayvan Dostlarımızı Koruyoruz
İcon 2
İade Garantisi Ürün İade Garantisi
İcon 3
Hızlı Destek Hızlı ve Kolay Çözüm
İcon 4
3D Secure Güvenli Ödeme Yöntemi